Iskolánk

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, székhelye Lovászpatona. A község Veszprém megye észak-nyugati szélén helyezkedik el. Három település tanulóit fogadja Lovászpatona, Nagydém és Vanyola. Intézményünk 2009-ben vette fel Bánki Donát nevét, aki gyermekévei egy részét a településen töltötte családjával.

A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskolában általános iskolai tanterv alapján folyik az oktatás. Pedagógiai programunkban megjelennek a specialitásaink az integrációs pedagógiai program, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása.

Pedagógiai programunkat az alábbi mottóval jellemezhetjük:

„Az iskola az a hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által formálódik a teljes ember. Az iskolának az a dolga, hogy a diákokat értelmének gyakorlására késztesse, fejlesztve az értelemmel az összefüggések tisztázására és az igazság fölfedezésére irányuló képességét és kibontakoztatva a tapasztalásra, továbbá az átélt bizonyosságok megragadására irányuló érzéket. Feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit, megmozgatja az egyén lelkét.” (Ancsel Éva)

Alapelveink A nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Különös tekintettel a HH-s,  HHH-s tanulókra. Az iskolai nevelő-oktató munka keretében: Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. Határon túli magyarok kultúrájának megismerése (néptánc, népdal, képzőművészet, viselet, használat tárgyak) Nemzeti összetartozás érzésének erősítése. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel, kiemelten a kisebbségekkel szembeni tolerancia (roma). A demokratikus magatartásformák kialakítása.

Céljaink Intézményünk célját a következőképpen fogalmaztuk meg: A település egyetlen oktatási intézménye lévén fontos elvárás velünk szemben, hogy minden gyermekünk továbbépíthető tudáshoz jusson, minden iskolatípusra fel kell készíteni tanulóinkat. Humánus, emberközpontú intézmény szeretnénk lenni, amelynek kiemelt feladata a szociális hátrányok ledolgozása, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások során. (felzárkóztatás – tehetséggondozás) A nevelés terén érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása. A játék személyiségformáló erejének kihasználása.

A tanítványok személyiségének kialakításában való aktív részvétel, hogy harmonikus, önmagát érvényesíteni tudó, cselekvő, gondolkodó, az egyetemes erkölcsi értékekkel bíró és azt elfogadó személyiség legyen. Olyan emberek kiművelése, akik tudatosan élnek, képesek a rossz és a jó megkülönböztetésére, harmóniára törekednek. Az ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. Törekvésünk, hogy a tanulók alapvető képességei, készségei minél magasabb szintre fejlődjenek.